Det har införts en ny företagsbeskattning som gäller från 2019-01-01. Grunddragen är en avdragsbegränsning för negativa räntenetton (ränteintäkter minus räntekostnader) och sänkt bolagsskatt för aktiebolag och handelsbolag som ägs av privatpersoner.

De allra flesta bolagen berörs inte av avdragsbegränsningen eftersom det enkelt uttryckt finns ett fribelopp på 5 miljoner. Det vill säga att bolag med negativa räntenetton ned till 5 miljoner får avdrag för räntor precis som vanligt. Efter det inträffar en avdragsbegränsning. Den avdragsbegränsningen går i stort ut på att ett avdragsutrymme om 30 % av resultatet före avskrivningar (men med hänsyn tagen till övriga rörelsekostnader) ska beräknas. Självklart träffar detta i första hand stora bolag med hög belåning.

Tänk dock på att avdragsbegränsningen gäller på intressegemenskapsnivå. Intressegemenskap kan i de flesta fall likställas med koncerntillhörighet. Ingår ett mindre bolag i en större koncern kan man alltså ändå omfattas av avdragsbegränsningen.

Bolagsskatten sänks från 22 % till 21,4 % i ett första skede. Förändringen gäller för de bolag med räkenskapsår som påbörjas 2019-01-01 och senare.

Från och med 2021-01-01 sänks skatten ytterligare ned till 20,6 % och samtidigt sänks då den så kallade expansionsfondsskatten för enskilda firmor ned till 20,6 %.

Som ägare av ett fåmansbolag (se tidigare inlägg där vi diskuterar vad ett fåmansbolag är) minskar alltså i de allra flesta fall skatten på ägarnivå. Bolagsskatten är ju första ledet i ägarbeskattningen, utdelningsbeskattningen andra ledet.

Med en bolagsskatt på 22 % blir utfallet av en vinst om 10 000 kr i bolaget: 10 000 x 78 % x 80 % = 6 240 kr. (total skatt i procent räknat: 37,60 %)

Med en bolagsskatt på 21,4 % blir utfallet av en vinst om 10 000 kr i bolaget: 10 000 x 78,6 % x 80 % = 6 288 (total skatt i procent räknat: 37,12 %)

Med en bolagsskatt på 20,6 % blir utfallet av en vinst om 10 000 kr i bolaget: 10 000 x 79,4 % x 80 % = 6 352 (total skatt i procent räknat: 36,48 %).

Det kan vara så att skatten på utdelning så småningom höjs för att neutralisera denna bolagsskattesänkning (och tidigare bolagsskattesänkningar de senare åren) och därmed den totala sänkningen på ägarnivå. Vi följer självklart utvecklingen och informerar om något händer.

Hör gärna av er till oss för diskussion!