Tradition med nytänkande

Vi finns för de kunder som efterfrågar redovisning och revision med ett traditionellt upplägg. Samtidigt är vi med i utvecklingen som går mot en helt digitaliserad redovisning. Tradition och nytänkande.

Läs mer

Våra tjänster

Vi hjälper er att utvecklas och vi har trevligt under tiden

Bokslut och årsredovisning

Bokslutet för en verksamhet ska upprättas så snart som möjligt efter räkenskapsårets slut.

Vi upprättar bokslut och årsredovisning enligt valda redovisningsprinciper.

Vi hjälper dig med:

 • Bokslut
 • Årsredovisning
 • Koncernredovisning

Behöver du hjälp med att upprätta bokslut och årsredovisning?

Kontakta oss för ett personligt möte

Skatterådgivning

Den svenska skattelagstiftningen av ägarledda företag är komplex och föränderlig.

Vi ser ett stort värde i att kunna få helheten vilket inbegriper skattekonsultationer på delägarnivå. I det arbetet ger vi råd kring vilka nivåer som är lämpliga för lön, pension och utdelning beroende på den enskildes förutsättningar.

Som en naturlig del ingår också att svara på vilken som är den bästa företagsformen och hur en lämplig ägarstruktur ser ut.

Vi hjälper dig med:

 • Inkomstdeklarartioner
 • Skatteplanering

Behöver du hjälp med skatterådgivning?

Kontakta oss för ett personligt möte

Revision

Revisionens syfte är att underlätta

Revision är ett eget område och styrs av internationella regler och bygger på analys av risker i företaget. Ju högre risk, desto större granskningsinsats. Vi ser det därför som mycket viktigt att återrapportera det vi hittar i revisionen i syfte att förbättra redovisningen och därigenom spara pengar för företaget.

Revisionens historiska syfte har varit att underlätta för företag att göra affärer. Den teoretiska grunden är att en oberoende part (revisorn) ska revidera finansiella rapporter och därigenom öka tilltron till redovisningen i samband med exempelvis en förhandling.

Tyvärr har den moderna revisionen utvecklats i en synnerligen byråkratisk riktning där det ofta är svårt att hitta nyttan med revision för företaget. Utöver ett väldigt omfattande och komplext internationellt regelverk har Sverige valt att behålla den så kallade förvaltningsrevisionen vilket är ett särsvenskt regelverk. Förvaltningsrevisionen innebär kortfattat att revisorn ska granska styrelsens förvaltning och göra ett uttalande om detta i revisionsberättelsen till bolagsstämman.

Problemet är att styrelse och ägare nästan alltid är samma personer och att förvaltningsrevisionen därmed skulle kunna avskaffas i samtliga ägarledda företag. Detta kombinerat med generellt högre gränser för revisionsplikt vore lämpliga åtgärder för att minska regelbördan.

Vi kan se en utveckling där även branschorganisationen FAR anammar dessa idéer. Det bedrivs ett projekt på nordisk nivå där enklare revisionsregler för mindre företag diskuteras. Företrädare för organisationen förfäktar också idén om avskaffad förvaltningsrevision för mindre företag.

Självklart hjälper vi på JTH Revisionsbyrå er med detta, och navigerar utefter befintlig lagstiftning

Vi hjälper dig bland annat med:

 • Lagstadgad revision
 • Särskilt efterfrågad revisionsinsats

Behöver du hjälp med revision?

Kontakta oss för ett personligt möte

Redovisning

Vi hjälper er med det löpande

Behovet är olika för olika företag. Vi hjälper er med löpande bokföring, och betalningar för den som vill lägga ut de mesta av ekonomihanteringen. Notera då att detta inte alltid går att kombinera med revision på grund av de jävsregler som finns.

Sköter ni bokföringen, men behöver hjälp med bokslutet?

Om ni sköter bokföringen själva, kan vi komma in i ett senare skede och hjälpa till med bokslut och årsredovisning samt även koncernredovisning, i den mån det behövs eller är nödvändigt på grund av företagets/koncernens storlek.

Behöver du hjälp med redovisning?

Kontakta oss för ett personligt möte

Kvalificerade konsultationer

Vi hjälper dig med kvalificerad företagsrådgivning och individanpassade lösningar.

Vi hjälper dig med:

 • Lämplig ägarstruktur
 • Generationsskifte
 • Bolagsbildning
 • Starta företag

Behöver du hjälp med något?

Kontakta oss för ett personligt möte

Lönehantering

Oavsett om ni har ett stort eller litet företag kan vi hjälpa er med lönehanteringen på er firma. Ni kan lämna över hela lönebiten helt och hållet till oss eller få kvalificerad hjälp kring olika slag av lönefrågor.

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster där vi kan rådgöra och hjälpa er med till exempel den månatliga löneberedningen, hantering av kollektivavtal och rapportering.

Vi följer självklart de grundläggande principer och regler som finns för att kvalitetssäkra lönetjänster.

Behöver du hjälp med lönehanteringen?

Kontakta oss för ett personligt möte