Nu är det enklare kan ta fram sitt bokslut och sin årsredovisning

En glädjande utveckling på redovisningsområdet är regelförenklingar för de små bolagen. Kortfattat innebär detta att man enklare kan ta fram sitt bokslut och sin årsredovisning samt att dessa uppgifter fullt ut kan användas för deklarationen. Det kan dock finnas skäl för en högre ambitionsnivå med årsredovisningen beroende på vilka företagets intressenter är. Om man på något sätt vill profilera sitt företag med redovisningen kan det vara skäl att gå den vägen. Det förenklade regelverket kallas för K2 och det mer användarorienterade regelverket kallas för K3.

För enskilda firmor gäller normalt sett förenklingsregelverket K1 men det går att också att ta fram en årsredovisning beroende på vilka behov som finns.

För aktiebolag av en viss storlek finns det ingen valfrihet, då är det gäller det K3 som gäller. Det kan då också bli aktuellt med koncernredovisning.

Sedan revisionspliktens avskaffande under 2010-2011 har tyngdpunkten ändrats från revision till konsultation på JTH Revision. Eftersom vi i första hand vänder oss till ägarledda företag ser vi inte detta som något problem utan snarare som en naturlig utveckling. Naturligtvis ska redovisningen vara kvalitetssäkrad men frågan är vilket ytterligare värde revision medför. Dessa frågeställningar hjälper vi gärna till att reda ut.

Vår utgångspunkt är att göra redovisning och skatt begripligt och guida våra kunder rätt – en avvägning mellan K2 och K3 ingår naturligtvis i detta tillsammans med vilket mervärde revision medför.