Detta inlägg handlar om skatt på utdelning i fåmansföretag som man äger kvalificerade andelar i. Den kortfattade beskrivningen av ett fåmansföretag är att 4 eller färre äger mer än 50 % av rösterna i ett bolag. Är man dessutom verksam i betydande omfattning blir innehavet kvalificerat.

Så här inför årsskiftet är det läge att se över sitt löneuttag för att kvalificera sig för så kallat löneunderlag. Löneunderlag kan ge ett lönebaserat utrymme att lägga till det så kallade gränsbeloppet. Utdelning inom gränsbeloppet beskattas till 20 %.

Löneunderlaget utgörs av kontant ersättning (ej kostnadsersättningar eller förmåner) till alla anställda i företaget och dotterföretag året före beskattningsåret. Löneunderlag för 2020 baseras alltså på utbetalda löner under 2019.

50 % av löneunderlaget ger ett lönebaserat utrymme att använda för utdelning. Utdelning inom detta utrymme beskattas med 20 %.

Regeln är förmånlig och det kan därför vara viktigt att se över sitt löneuttag inför årsskiftet.

Man kan kvalificera sig för löneunderlag på två sätt. Aktieägaren eller någon i närståendekretsen (exempelvis make/maka, syster/bror) måste i lön ta ut minst 6 inkomstbasbelopp + 5 % av sammanlagd kontant ersättning till anställda i företaget och dess dotterföretag eller 9,6 inkomstbasbelopp. Innebörden är att man aldrig behöver ta ut mer lön än motsvarande 9,6 inkomstbasbelopp i detta sammanhang. Inkomstbasbeloppet för 2019 är 64 400 kr vilket ger 618 240 kr (9,6 x 64 400).

Gränsen för när man måste ta ut 9,6 inkomstbasbelopp går vid ett totalt löneunderlag på 4 636 800 kr.

Hur kommer vi då fram till detta? Vi utgår från 4 636 800 kr och jämför med den förstnämnda beräkningsmodellen: (4 636 800 x 5 %) + (6 x 64 400) = 618 240. Det innebär alltså att om totala löner (inklusive din egen) är lägre än 4 636 800 behöver man inte ta ut så mycket som 618 240 kr. Det är värt att räkna på detta eftersom löneuttag i detta skikt träffas av en marginalskatt på ca. 52 %.

Om vi utgår från ett löneunderlag på 4 636 800 – vad ger då det? Det lönebaserade utrymmet uppgår till 4 636 800 x 50 % = 2 318 400. En ensam ägare kan alltså under 2020 i lönebaserat utrymme ta utdelning på 2 318 800 kr till 20 % skatt. Finns det fler ägare delar men helt enkelt på det lönebaserade utrymmet sinsemellan utefter ägarandel (kräver dock en ägarandel motsvarande 4 % av kapitalet). Två hälftenägare får i detta exempel således 1 159 200 kr var.

Vid frågor, kontakta gärna oss!